Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Przychodnia Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. ul. Kotlarza 6 40-139 Katowice NIP:634-26-16-279

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Pod adresem e-mail: rodo@sczk.pl lub pisemnie na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. ul. Kotlarza 6 40-139 Katowice

Inspektor Ochrony Danych  – Dawid Szarek

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas pierwszej wykonywanej usługi medycznej, podczas zakładania „Historii choroby”, a także później, w związku z udzielanymi różnego świadczenia usług. Udzieliliście nam Państwo ustnej i/lub pisemnej zgody do przetwarzania Państwa danych, wynikających z ciążących na nas obowiązków prawnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług medycznych, w tym do:;

Umożliwienia kontaktowania się z Państwem lub uprawnionymi przez Państwa osobami w celu realizacji usług medycznych, uzyskiwania informacji oraz dostępu do dokumentacji, jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy;

  • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych umożliwiających realizację umów dotyczących świadczenia usług medycznych, w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy świadczenia dla Państwa usług medycznych – w zakresie badań medycznych oraz innych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy;
  • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług medycznych w ramach zawartych umów lub przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych którym podlegamy;

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych, dlatego też przetwarzamy je w ramach tego obowiązku.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Placówki, którym jest:

  • monitorowanie Państwa pobytu na terenie naszej Placówki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na jej terenie oraz świadczonych usług medycznych;
  • dopasowanie medycznych programów profilaktycznych na podstawie Państwa danych medycznych, które przetwarzamy;
  • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego w ramach programów profilaktycznych;
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;

Jeśli się na to Państwo zgodzicie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
Udostępniania informacji oraz dokumentacji medycznej wskazanym przez Państwa osobom. Zgodę na przetwarzanie tychże danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać te dane osobowe dopóki nie nastąpi wycofanie zgody.

Czy Państwo musicie podać swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług medycznych.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usług medycznych świadczonych w ramach naszej placówce, co w konsekwencji uniemożliwi Państwu do nich dostęp.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Macie Państwo prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania uzupełnienia, poprawienia – w wypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.
W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia przysługuje Państwo takie prawo w zakresie danych udzielonych do celów marketingowych i w wypadku niektórych zgód.
Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?
Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
· Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

COOKIE – CIASTECZKA
Nasza strona jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
– są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– umożliwiają Państwu, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony;
– nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili możecie:
– usunąć pliki cookies;
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W naszej Placówce ciasteczka wykorzystywane są w celu:
· zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
· statystycznym,
· udostępniania funkcji strony.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy każdej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używacie.
· Firefox
· Chrome
· Safari
· Internet Explorer / Microsoft Edge.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy:
– podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych usług medycznych: laboratoria, wyspecjalizowane w danych dziedzinach medycznych podmioty;
– podmioty wspierające nas w sprawach rachunkowo – rozliczeniowych,
– podmioty wspierające nas w zakresie, usług IT;
– podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.; sądy i organy państwowe), szczególnie w zakresie wskazanym na podstawie Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– podmioty świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne lub telekomunikacyjne; księgowo – finansowe i podatkowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne.
Jeśli wyrazicie zgodę, możemy udostępnić Państwa dane innym podmiotom medycznym, które świadczą usługi w ramach różnego rodzaju programów profilaktycznych, w ramach prowadzonego marketingu, również bezpośredniego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane przez naszą Placówkę, w ramach świadczonych usługa medycznych zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” będą przechowywane przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Ponadto dane będą przechowywane w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych oraz umów; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; zapobiegania nadużyciom i oszustwom.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).